Όροι & Προϋποθέσεις

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν μεταξύ υμών («Εσείς» ή «Πελάτης»") και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «Ταξιδιωτικές Ιδέες Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «TRAVEL IDEA» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αριθμ. 5 («Εμείς»), ως χειριστής της πύλης κράτησης www.bookandgo.gr / www.bookandgo.eu  στο εξής αναφερόμενη ως «Πλατφόρμα». 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα αυτή. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς, σας παρακαλούμε να πάψετε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα και να αποχωρήσετε από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και φυσικό πρόσωπο για να κάνετε κράτηση στην Πλατφόρμα αυτή. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι, σε αντίθεση με μια επιχείρηση, ένα πρόσωπο που πραγματοποιεί νομική συναλλαγή για σκοπούς που είναι κατά κύριο λόγο εκτός των εμπορικών και / ή αυτοαπασχολούμενων δραστηριοτήτων του.

Ο διαχειριστής της Πλατφόρμας και αντισυμβαλλόμενος σας για τη χρήση της Δικτυακής Πλατφόρμας είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ταξιδιωτικές Ιδέες Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «TRAVEL IDEA» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αριθμ. 5, ΤΚ 10671, Email: general@bookandgo.gr / general@bookandgo.eu

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις καθορίζονται ως εξής:


A.      Πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών

1.   Διαμεσολάβηση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών
     i.        Για τις υπηρεσίες κρατήσεων πτήσεων που προσφέρονται στην Πλατφόρμα, ενεργούμε αποκλειστικά υπό την ιδιότητά μας ως μεσάζοντες. Για το σκοπό αυτό, ο ρόλος και οι υποχρεώσεις μας περιορίζονται στη διαμεσολάβηση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών που θα παρέχονται από τρίτους, όπως αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικούς πράκτορες, ή άλλους παρόχους υπηρεσιών (στο εξής «Πάροχοι Υπηρεσιών»).

    ii.        Κατά συνέπεια, η συμφωνία για την πραγματική παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (π.χ. σύμβαση μεταφοράς, ασφαλιστήριο συμβόλαιο κλπ) τίθεται σε ισχύ απευθείας μεταξύ Εσάς και του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών. Δεν είμαστε συν – πωλητές των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος στη συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και του παρόχου υπηρεσιών. 

  iii.        Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα για την αγορά Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών, μας εξουσιοδοτείτε να μεσολαβήσουμε με τους αντίστοιχους Παρόχους Υπηρεσιών εκ μέρους σας, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης για την πληρωμή αυτών των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συναλλαγή μεταξύ Εσάς και του Παρόχου Υπηρεσιών. Η τιμή που εκδίδεται για τις πραγματικές Υπηρεσίες Ταξιδίου μπορεί να περιλαμβάνει προμήθεια για τις υπηρεσίες που παρέχουμε για τη διαμεσολάβηση της συμφωνίας μεταξύ Εσάς και του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών. 

   iv.        Η ευθύνη για την πραγματική απόδοση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας ανήκει αποκλειστικά στον σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών. Στο ρόλο μας ως μεσάζοντα, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις Υπηρεσίες Ταξιδιών που πρέπει να παρέχονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών και δεν παρέχουμε εγγυήσεις (ούτε εκφρασμένες ούτε υπονοούμενες) σχετικά με την καταλληλότητα ή την ποιότητα των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών που διαμεσολαβούνται μέσα από την Πλατφόρμα αυτή. Για οποιεσδήποτε αξιώσεις μπορεί να έχετε στο πλαίσιο της απόδοσης ή μη εκτέλεσης της υπηρεσίας ταξιδιών, ο Πάροχος Υπηρεσιών είναι ο υπεύθυνος αποδέκτης αυτών σας των αξιώσεων. 

    v.        Σε περίπτωση που έχετε την ευκαιρία να ζητήσετε ειδικές επιθυμίες (όπως ειδικά γεύματα, εγκαταστάσεις με ειδικές ανάγκες ή παιδικά καθίσματα) κατά την κράτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών, θα μεταφέρουμε το αίτημά σας στον αρμόδιο Πάροχο Υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν μπορούμε και δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη για το κατά πόσον ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί πραγματικά να εκπληρώσει αυτές σας τις επιθυμίες.

2.   Οι δικές μας υπηρεσίες

Εκτός από τη διαμεσολάβηση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 1.1 παραπάνω, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες (εκτός από τις Υπηρεσίες Ταξιδιού) που διατίθενται μέσω της Δικτυακής Πλατφόρμας, για τις οποίες εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή. Για τέτοιες πρόσθετες υπηρεσίες, συνάπτεστε άμεση συμβατική σχέση μαζί μας. Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε σαφώς αν και σε ποιο βαθμό προσφέρουμε τις δικές μας υπηρεσίες αντί να παρέχουμε μόνο υπηρεσίες τρίτων. Το δικό μας χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένες από τις δικές μας υπηρεσίες περιγράφονται στην ενότητα 8. Για πρόσθετες υπηρεσίες που δεν αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, σας παρέχεται λεπτομερής περιγραφή αυτών των πρόσθετων υπηρεσιών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές μας και τους συμπληρωματικούς όρους κράτησης και χρήσης κατά την πορεία της διαδικασίας κράτησης.

3.   Εφαρμοστέοι συμβατικοί όροι

     i.        Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις ισχύουν για τη διαμεσολάβηση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Ενότητα 1 καθώς και για τις δικές μας υπηρεσίες σύμφωνα με την Ενότητα 2. 

    ii.        Για τη συμφωνία μεταξύ Εσάς και του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών (Τμήμα 1.ii.), ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών (όπως οι όροι μεταφοράς, οι όροι μεταβίβασης, οι όροι ασφάλισης ή τα παρόμοια), όπως εκδόθηκαν από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών θα σας κοινοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις του Παρόχου Υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την ευθύνη, την ακύρωση, τις αλλαγές κρατήσεων και επιστροφών (εάν υπάρχουν) και άλλους περιορισμούς, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους. Με την ολοκλήρωση της κράτησης αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους εκάστοτε όρους και τις προϋποθέσεις του Παρόχου Υπηρεσιών και ουδεμία ευθύνη φέρει η Πλατφόρμα.


B.      Διαδικασία κρατήσεων και πληροφορίες επικοινωνίας

1.   Κατά τη διαδικασία κράτησης, παρέχονται τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για την ανίχνευση σφαλμάτων στην συμπλήρωση των εντύπων συμμετοχής και για τη διόρθωσή τους, πριν από την υποβολή της αίτησής σας κράτησης. Παρακαλείστε να ελέγξετε όλα τα δεδομένα για την ακρίβεια αυτών, πριν κλείσετε την αίτηση κράτησης. Τα μεταγενέστερα αιτήματα αλλαγής ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές πρόσθετες δαπάνες.

2.   Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, π.χ. σε περίπτωση μεταγενέστερων αλλαγών στις αγορές ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Πρέπει να υποβάλετε ακριβή στοιχεία επικοινωνίας, όπως τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Πρέπει επίσης να ελέγχετε συνεχώς αν έχετε λάβει ένα μήνυμα από εμάς.

3.   Είναι επίσης δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι είστε σε θέση να λαμβάνετε τα μηνύματά μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν δεν λάβετε μήνυμα από εμάς εξαιτίας περιστάσεων ευλόγως εκτός του ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων – αλλά χωρίς να περιορίζονται – στα ακόλουθα: (i) μας δώσατε εσφαλμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (ii) οι ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν επιτρέπουν την επικοινωνία με το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. ή (iii) οι ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αντιμετωπίζουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ανεπιθύμητο.


C.      Διαμεσολάβηση κράτησης πτήσεων

1.   Σύναψη συμβάσεων και αλλαγών των τιμών

     i.        Μετά την υποβολή της αίτησης κράτησης, θα σας επιβεβαιώσουμε την παραλαβή του αιτήματός σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον δεν έχετε επιλέξει την άμεση πληρωμή και έκδοση του αεροπορικού σας εισιτηρίου. Αυτή είναι η στιγμή της σύναψης της σύμβασης διαμεσολάβησης μεταξύ Εσάς και Εμάς. Εάν δεν λάβετε τέτοια επιβεβαίωση εντός μίας ώρας από την ολοκλήρωση της αίτησής σας κράτησης και κανένας από τους φορείς εκμετάλλευσης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου για να υποδείξει τυχόν προβλήματα, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά για επαλήθευση.

    ii.        Μόλις εκδοθούν τα εισιτήριά σας, θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με αριθμό εισιτηρίου. Αυτή είναι η στιγμή που έχει συναφθεί μια δεσμευτική σύμβαση μεταξύ Εσάς και των σχετικών αεροπορικών εταιρειών. 

  iii.        Οι τιμές για την πτήση, καθώς και η διαθεσιμότητα θέσεων, εισάγονται απευθείας από την ισχύουσα αεροπορική εταιρεία. Για αλλαγές στις τιμές των αεροπορικών εταιρειών εκτός του ελέγχου που πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης κράτησης, αλλά πριν από τη σύναψη της σύμβασης με την αεροπορική εταιρεία (όπως αναφέρεται στην ενότητα 1.ii. εδώ), η σύμβαση δεν θα τεθεί σε ισχύ και η πληρωμή θα επιστραφεί σε εσάς ακέραια. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας προσφέρουμε την επιλογή να αποδεχτείτε την αλλαγή τιμής κατά τις συνήθεις ώρες λειτουργίας, εντούτοις όχι αργότερα από 24 ώρες αφού μας γνωστοποιηθεί  η αλλαγή της τιμής ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά. 

2.   Πληροφορίες σχετικά με τις κρατήσεις και τους όρους μεταφοράς

     i.        Όσον αφορά τις πτήσεις που προσφέρονται στην Πλατφόρμα, ενεργούμε αποκλειστικά με την ιδιότητά μας ως μεσάζοντα. Η συμφωνία για την εκτέλεση της πτήσης τίθεται σε ισχύ απευθείας μεταξύ εσάς και της αντίστοιχης αεροπορικής εταιρείας και δεν αναλαμβάνουμε καμία συμβατική ευθύνη σχετικά με την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση της πτήσης σας. Η αεροπορική εταιρεία που λειτουργεί είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εκτέλεση / μη εκτέλεση της πτήσης σας. 

    ii.        Πριν ολοκληρώσετε την κράτηση, οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής αεροπορικής εταιρείας θα τεθούν στην διάθεσή σας.

  iii.        Παρακάτω, μέσω γενικής επισκόπησης, παρέχουμε σε Εσάς πληροφορίες σχετικά με τους όρους που σχετίζονται με τις κρατήσεις και τις μεταφορές που συνήθως εφαρμόζονται από τις αεροπορικές εταιρείες, με τέτοιο τρόπο ή τουλάχιστον με παρόμοιο τρόπο. Ωστόσο, οι τυχόν αποκλίνοντες κανόνες της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας υπερισχύουν των γενικών πληροφοριών που παρέχονται στο παρακάτω τμήμα. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, ελέγξτε τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της σχετικής αεροπορικής εταιρείας πριν από την κράτησή σας.

                     a.    Χρόνοι πτήσης / check in: Όλοι οι καθορισμένοι χρόνοι πτήσης είναι σε τοπική ώρα. Οι αφίξεις της επόμενης ημέρας υποδεικνύονται με ένα "+1" στο πρόγραμμα δρομολογίων. Οι καθορισμένοι χρόνοι πτήσης είναι προκαταρκτικοί και υπόκεινται σε αλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έκδοση του εισιτηρίου, για παράδειγμα, λόγω περιορισμών από τον έλεγχο πτήσης, τον καιρό ή τους λειτουργικούς περιορισμούς από την αεροπορική εταιρεία. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες ώρες πολύ πριν από την πτήση σας.

Παρακαλείστε να συμμορφώνεστε με τους χρόνους check-in που αναφέρονται από την αεροπορική εταιρεία. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την επιβίβαση εάν καθυστερήσετε για το check-in. Nα σημειώσετε ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ενθαρρύνουν το check-in μέσω της δικής τους ιστοσελίδας, καθώς ενδέχεται να χρεώνουν τέλος check-in όταν πραγματοποιούν χειροκίνητο έλεγχο στο αεροδρόμιο.

                     b.    Συνδυασμός μεμονωμένων εισιτηρίων: Ένας συνδυασμός δύο ξεχωριστών εισιτηρίων μονής κατεύθυνσης αντί για ένα εισιτήριο μετ 'επιστροφής σημειώνεται σαφώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης. Τα εισιτήρια αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο σε περίπτωση ακύρωσης, αλλαγής, διακοπής της εναέριας κυκλοφορίας, όπως απεργίες και αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα πτήσεων. Ισχύουν οι κανονισμοί κάθε αεροπορικής εταιρείας.

Τα αεροπορικά εισιτήρια με διαφορετικούς αριθμούς κρατήσεων θεωρούνται πάντοτε ως ταξίδια που είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

                     c.    Αεροπορικά εισιτήρια με διάφορα τμήματα / σειρά χρήσης: Το εισιτήριο μετ 'επιστροφής ή το εισιτήριο μίας διαδρομής μπορεί να αποτελείται από διάφορα τμήματα. Σύμφωνα με τις συνθήκες των περισσότερων αεροπορικών εταιρειών, αυτά τα τμήματα πτήσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται διαδοχικά. Εάν δεν το κάνετε, πολλές αεροπορικές εταιρείες θα αρνηθούν τη μεταφορά σας σε επόμενα τμήματα πτήσεων (π.χ. η μη χρήση ενός τμήματος ενός ταξιδιού θα μπορούσε να ακυρώσει το υπόλοιπο του εισιτηρίου σας). Για τα εισιτήρια μετ 'επιστροφής, μια μη εμφάνιση στην εξερχόμενη πτήση μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της εισερχόμενης πτήσης σας από την αεροπορική εταιρεία.

                    d.    Εγκυμοσύνη: Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες αρνούνται να μεταφέρουν γυναίκες που έχουν περάσει την 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια της πτήσης αναχώρησης ή επιστροφής. Εάν είστε έγκυος πρέπει να διευκρινίσετε με την αεροπορική εταιρεία και τον γιατρό σας εάν μπορείτε ή όχι να ξεκινήσετε το ταξίδι.

                     e.    Βρέφη και παιδικά εισιτήρια: Επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία για να μάθετε τις προϋποθέσεις για να ταξιδέψετε με ένα παιδί που δεν έχει ξεχωριστό κάθισμα. Συνήθως, τα παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών χρειάζονται ξεχωριστή θέση, ενώ τα παιδιά ηλικίας από 0 έως 2 ετών ταξιδεύουν ως βρέφη και δεν θα έχουν τη δική τους θέση. Εάν το βρέφος φτάσει την ηλικία των 2 ετών, πριν από το τέλος του ταξιδιού, πρέπει να γίνει κράτηση για ένα παιδικό εισιτήριο για ολόκληρο το ταξίδι. Τα εισιτήρια για βρέφη δεν μπορούν να κρατηθούν πριν από τη γέννηση, καθώς το σωστό όνομα και η ημερομηνία γέννησης πρέπει να ταιριάζουν με αυτά που αναφέρονται στο διαβατήριο. Δεν επιστρέφονται τυχόν έξοδα που προκύπτουν, εάν καταγραφεί από την αρχή ο λανθασμένος τύπος εισιτηρίου.

                      f.    Ασυνόδευτοι ανήλικοι: Δεν μεσολαβούμε για την κράτηση εισιτηρίων για ασυνόδευτους ανηλίκους. Παιδιά κάτω των 18 ετών πρέπει να κάνουν κράτηση για ένα ταξίδι υπό την εποπτεία ενός ενήλικα. Ορισμένες χώρες και αεροπορικές εταιρείες αρνούνται την είσοδο σε παιδιά κάτω των 18 ετών, εκτός εάν συνοδεύονται από νόμιμο κηδεμόνα. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες απαιτούν παιδιά κάτω των 18 ετών να φέρουν πιστοποιητικό γέννησης για να ταξιδέψουν.

                     g.    Χαμένες / χαλασμένες αποσκευές: Με την ιδιότητά μας ως μεσάζοντες, δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για απολεσθείσες ή κατεστραμμένες αποσκευές. Οποιαδήποτε προβλήματα θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον αντιπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο.

                    h.    Διαμονή και διανυκτέρευση: Γενικά, οι επίγεια μεταφορά και διανυκτέρευσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου. Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τον έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων και των τιμών επίγειας μεταφοράς και διανυκτέρευσης.

                      i.    Χρόνοι σύνδεσης μεταξύ πτήσεων Τα βασικά εισιτήρια που έχουν αναρτηθεί στην Πλατφόρμα έχουν εγκεκριμένους χρόνους σύνδεσης. Οι χρόνοι που απαιτούνται για την πραγματοποίηση συνδέσεων μεταξύ πτήσεων υπολογίζονται από τις αεροπορικές εταιρείες. Εάν ένα τμήμα πτήσης καθυστερήσει και οδηγηθεί σε χαμένη σύνδεση, οι αεροπορικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να σας βοηθήσουν να φτάσετε στον τελικό προορισμό σας (βλ. Ενότητα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ). Όταν κρατούνται ξεχωριστά εισιτήρια, οι αεροπορικές εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις χαμένες συνδέσεις που οφείλονται σε καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο χρόνος σύνδεσης είναι επαρκής σύμφωνα με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια. Δεν επιστρέφονται τυχόν επιπλέον έξοδα που προκύπτουν λόγω απωλειών σύνδεσης.

                      j.    Διπλή κράτηση Μια διπλή κράτηση σημαίνει ότι δύο ή περισσότερες κρατήσεις με το ίδιο όνομα επιβάτη έχουν γίνει στην ίδια αεροπορική εταιρεία. Εάν έχετε διπλή κράτηση, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να ακυρώσει τα ταξίδια. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί αν οι κρατήσεις έχουν γίνει με διαφορετικά ταξιδιωτικά γραφεία. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις ακυρώσεις που πραγματοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες, ούτε για τις αρνητικές επιστροφές από τις αεροπορικές εταιρείες, σε περιπτώσεις που υποπτεύονται διπλή κράτηση.

3.   Οι αεροπορικές εταιρείες που απαγορεύονται να λειτουργούν στην ΕΕ (μαύρη λίστα)

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες απαγορεύεται να λειτουργούν εντός της ΕΕ, σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε στενή διαβούλευση με τις εθνικές αρχές αεροπορικών μεταφορών. Τέτοιες αεροπορικές εταιρείες απαγορεύονται επειδή θεωρούνται μη ασφαλείς ή δεν υπόκεινται σε επαρκή έλεγχο από τις αρχές της χώρας τους.

Μπορείτε να ελέγξετε ποιες αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από μια απαγόρευση λειτουργίας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Μαύρη λίστα (Κατάλογος των αεροπορικών εταιρειών που δεν επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στην ΕΕ)

4.   Τροποποιήσεις δρομολογίων και ακύρωση από τις αεροπορικές εταιρείες

     i.        Η συμφωνία σας με την ισχύουσα αεροπορική εταιρεία μπορεί να τους επιτρέψει να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν τις κρατήσεις σας. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές μόλις ενημερωθούμε από την αεροπορική εταιρεία. 

    ii.         Οι ώρες πτήσης που εμφανίζονται στην επιβεβαίωση της κράτησης μπορεί να αλλάξουν μεταξύ της ημερομηνίας της κράτησής σας και της ημερομηνίας που πραγματικά ταξιδεύετε. Σε περίπτωση αλλαγών του χρονοδιαγράμματος πτήσεων, θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως μόλις ενημερωθούμε από την αεροπορική εταιρεία. Ωστόσο, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την αεροπορική σας εταιρεία τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση κάθε πτήσης για να διασφαλίσετε ότι η (οι) πτήση (-ες) (και οποιεσδήποτε συνδεδεμένες πτήσεις) θα αναχωρήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί των αλλαγών του προγράμματος των αεροπορικών εταιρειών και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το κόστος που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών.

5.   Αλλαγές και ακυρώσεις που ζητήθηκαν από Εσάς (Για αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, βλ. Ενότητα 7.)

     i.        Οι όροι για την αλλαγή των κρατήσεων πτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ονόματος του επιβάτη, του προορισμού και της ημερομηνίας ταξιδίου) και για την παροχή επιστροφών κατά την ακύρωση καθορίζονται από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία, η οποία είναι ο αντισυμβαλλόμενος σας για την παροχή της πτήσης. Εμείς, ως ενδιάμεσοι, δεν έχουμε καμία επιρροή στις συνθήκες αυτές. 

    ii.        Εάν επιθυμείτε να κάνετε μια αλλαγή στην κράτησή σας ή να ζητήσετε επιστροφή ακύρωσης, ως πρόσθετη δική σας υπηρεσία, σας προσφέρουμε να χειριστείτε το αίτημα για λογαριασμό σας, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι της αεροπορικής εταιρείας επιτρέπουν μια τέτοια επιστροφή αλλαγής ή ακύρωσης. Κατά τη διαδικασία της κράτησης αυτών των πρόσθετων υπηρεσιών, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν περαιτέρω όρους και τέλη για τέτοιες υπηρεσίες. Εναλλακτικά, μπορείτε, φυσικά, να προσεγγίσετε απευθείας την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία. 

  iii.        Για να είμαστε σε θέση να χειριστούμε τις αλλαγές που θα ζητήσετε, είναι απαραίτητο να λάβουμε τα αιτήματά σας αλλαγής το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού (μόνο τηλεφωνικά). Για αιτήσεις αλλαγής σε συντομότερη ειδοποίηση, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία.

 6.   Μη Πραγματοποίησης της Πτήσης

Με την παρούσα Εσείς Μας εξουσιοδοτείτε να ακυρώσουμε τη μη χρησιμοποιούμενη πτήση εκ μέρους σας σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της πτήσης και να ζητήσουμε πιθανές επιστροφές από την αεροπορική εταιρεία εκ μέρους σας. Έχουμε το δικαίωμα αλλά δεν υποχρεούμαστε να το πράξουμε και το δικαίωμά σας να ζητήσετε επιστροφές απευθείας από την αεροπορική εταιρεία παραμένει ανεπηρέαστο.

7.   Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους

     i.        Κατά τη διαμεσολάβηση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών που παρέχονται από αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους, ενδέχεται να ενεργήσουμε εξ ονόματός σας κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ σας και της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους. 

    ii.        Δεν έχουμε πρόσβαση στα συστήματα κράτησης των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους. Ως εκ τούτου, επικοινωνήστε απευθείας με την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους για ερωτήσεις σχετικά με κρατήσεις, αλλαγές ή ακύρωση της κράτησής σας. 

  iii.        Παρακαλείσθε επίσης να σημειώσετε ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους χρεώνουν τέλη για χειροκίνητο check in στο αεροδρόμιο. Για να αποφύγετε τέτοιες αμοιβές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα online check-in μέσω της ιστοσελίδας της αντίστοιχης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε εγκαίρως πριν από την αναχώρησή σας σχετικά με τις δυνατότητες και τις συνθήκες του check-in της αεροπορικής σας εταιρείας.

   iv.        Οι επιβεβαιώσεις κράτησης για πτήσεις χαμηλού κόστους αποστέλλονται μόλις επιβεβαιωθεί η κράτηση από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους. Μπορεί να λάβετε δύο επιβεβαιώσεις κρατήσεων – μία από εμάς και μία από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους. Εάν έχετε λάβει δύο επιβεβαιώσεις κράτησης, χρησιμοποιήστε την επιβεβαίωση κράτησης της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους για το check-in. 


D.      Ειδικές διατάξεις για τη μεσολάβηση κρατήσεων πολλαπλών υπηρεσιών

Η Πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα να συνδυάσετε και να ταιριάξετε πολλές μεμονωμένες υπηρεσίες όπως επιθυμείτε. Σε αυτή την περίπτωση, μας δίνετε εντολή να ενεργήσουμε ως ενδιάμεσος για την κράτηση διαφόρων ταξιδιωτικών υπηρεσιών από διάφορους προμηθευτές. Οι σχετικοί προμηθευτές θα σας παρουσιαστούν με σαφήνεια κατά τη διαδικασία κράτησης πριν από την ολοκλήρωση της κράτησης. Σε περίπτωση που συνδυάζετε μεμονωμένες υπηρεσίες, δεν συνάπτεται συμβόλαιο ταξιδιού μεταξύ Εσάς και Εμάς. Αντίθετα, συνάπτετε διάφορες συμβάσεις για την παροχή μεμονωμένων υπηρεσιών με κάθε ξεχωριστό προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή, ενεργούμε αποκλειστικά υπό την ιδιότητά μας ως μεσάζοντες σε σχέση με κάθε μεμονωμένη ταξιδιωτική υπηρεσία.


 E.      Πληροφορίες σχετικά με τα διαβατήρια, τις θεωρήσεις και τις υγειονομικές διατάξεις

1.   Τα διαβατήρια, οι θεωρήσεις ή / και οι υγειονομικές απαιτήσεις μπορεί να αλλάξουν και επομένως πρέπει να έχετε έγκαιρη επικοινωνία με την αρμόδια αρχή (πρεσβεία, προξενείο κλπ.). Είναι δική σας ευθύνη να έχετε στην κατοχή σας έγκυρο διαβατήριο και, κατά περίπτωση, θεώρηση. Είναι σημαντικό να θυμάστε να συμπεριλάβετε όλα τα σημεία διέλευσης στο ταξίδι σας, για τα οποία μπορεί επίσης να απαιτηθεί θεώρηση. Μπορεί συχνά να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αποκτηθεί η θεώρηση, γι 'αυτό σας συμβουλεύουμε να κινητοποιηθείτε νωρίτερα. Καμία ευθύνη δεν δεχόμαστε για πελάτες που δεν διαθέτουν τα σωστά έγγραφα.

2.   Κάθε προορισμός έχει τις δικές του απαιτήσεις όσον αφορά τις διατυπώσεις κατά την είσοδο, τους εμβολιασμούς κλπ. οι οποίες μπορεί επίσης να ποικίλουν ανάλογα με την εθνικότητα του εκάστοτε επιβάτη. Είναι δική σας ευθύνη να συλλέξετε αυτές τις πληροφορίες. Δεν θεωρείται ότι υπάγεται στην ευθύνη μας κανένα περιστατικό που τυχόν προκύψει από την μη συμμόρφωση σας με τους επίσημους κανονισμούς. Συνεπώς σας παροτρύνουμε να επαληθεύετε πάντα τις διαφορετικές διατυπώσεις του επιλεγμένου προορισμού ή των χωρών διέλευσης, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για να ληφθούν όλα τα σχετικά μέτρα.

 

F.      Οι δικές μας υπηρεσίες

1.   Επιλογή θέσης (όπου επιτρέπεται)

     i.        Η υπηρεσία επιλογής καθισμάτων σχεδιάστηκε για να σας επιτρέπει να επιλέξετε και να προεπιλέξετε θέσεις για τις πτήσεις. Σε περίπτωση που τα επιλεγμένα σας καθίσματα δεν είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε λόγο, θα προτιμηθούν τα καθίσματα που ταιριάζουν καλύτερα με την επιλογή σας (παράθυρο / μεσαίο / διάδρομο). Το κόστος για την επιλογή καθίσματος δεν επιστρέφεται. 

    ii.        Η επιλογή καθίσματος εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τη στιγμή του αιτήματος. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι μια επιβεβαιωμένη κράτηση θέσης δεν σας δίνει δικαίωμα σε συγκεκριμένη θέση στο αεροσκάφος (π.χ. θέση 3Α), αλλά μόνο στην επιλεγμένη κατηγορία (π.χ. καθίσματα διαδρόμου, κάθισμα παραθύρου, κάθισμα με περισσότερο χώρο για τα πόδια) και ότι οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν δικαίωμα να αλλάξουν τις επιλεγμένες θέσεις σας, επί του σκάφους για λόγους διαθεσιμότητας ή ασφάλειας. Αυτό δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. 

  iii.        Η επιλογή θέσεων δεν είναι διαθέσιμη για βρέφη, καθώς θα πρέπει να κάθονται στην αγκαλιά ενός ενήλικα κατά τη διάρκεια της πτήσης. 

2.   Επιπλέον αποσκευή – Extra baggage (όπου επιτρέπεται)

     i.        Η υπηρεσία για προαγορά επιπλέον αποσκευής σχεδιάστηκε για να σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ναύλο που εσείς επιθυμείτε (με αποσκευή ή χωρίς αποσκευή). Το κόστος για την προ – αγορά επιπλέον αποσκευής δεν επιστρέφεται και δεν μεταβιβάζεται ούτε στον ίδιο Πάροχο Υπηρεσίας ούτε σε Άλλο Πάροχο. Είναι αμετάκλητα συνδεδεμένη υπηρεσία με το αεροπορικό εισιτήριου που έχετε κάνει κράτηση ή αγορά.


G.      Χρεώσεις και πληρωμές

1.   Πληρωμή

     i.        Η πληρωμή για τις Υπηρεσίες Ταξιδίου γίνεται είτε από εμάς (σε συνεργασία με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τη λειτουργία επεξεργασίας πληρωμών) είτε τον Πάροχο Υπηρεσιών. Λάβετε υπόψη ότι ίσως χρειαστεί να μοιραστούμε με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες πληρωμής σας, όπως πληροφορίες πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την πληρωμή. Όλες οι πληροφορίες πληρωμής που ανήκουν στους πελάτες μας είναι κρυπτογραφημένες σε ασφαλή διακομιστή όταν διαμοιράζονται με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας.

    ii.        Κάθε επικοινωνία (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική) καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας, επιφέρουν τέλος εξυπηρέτησης (service fee) το οποίο καθορίζετε αποκλειστικά από την Εμάς και για κανένα λόγο δεν επιστρέφεται.

  iii.        Ανάλογα με τις επιλογές κράτησης και τις προστιθέμενες υπηρεσίες, η πληρωμή μπορεί να χωριστεί σε δύο χωριστές συναλλαγές, μία χρέωση από Εμάς και μία άλλη από τον εκάστοτε Πάροχο Υπηρεσιών. Δεν θα χρεωθείτε περισσότερο από την πραγματική συνολική τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας. Ισχύουν τα ίδια μέτρα ασφαλείας πληρωμής. 

   iv.        Προκειμένου να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας, πρέπει να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος που σχετίζεται με την επεξεργασία της πληρωμής σας, θα προσπαθήσουμε ξανά να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας σε συνεργασία με τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας. Εάν δεν καταστεί δυνατή η πληρωμή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν για οδηγίες σχετικά με άλλα μέσα πληρωμής. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε την πληρωμή σας μετά από αυτές τις περαιτέρω οδηγίες, η οφειλόμενη πληρωμή σας θα παραπεμφθεί σε εταιρεία είσπραξης οφειλών. 

2.   Απάτη πληρωμής

Εάν υπάρχουν λόγοι να υποψιαζόμαστε ότι διαπράττεται απάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επεξεργασία αυτής της πληρωμής. Η νομιμοποίηση της πληρωμής μπορεί να ζητηθεί εάν υπάρχει υπόνοια εγκλήματος. Όλοι οι τύποι απάτης πληρωμής θα αναφέρονται στην αστυνομία και θα παραπέμπονται σε εταιρεία είσπραξης οφειλών.


 H.      Καταγγελίες

1.   Απαιτήσεις σχετικά με την εκτέλεση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών 

Οποιοδήποτε πρόβλημα, παρατήρηση ή αξίωση σχετικά με την πραγματική απόδοση των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών πρέπει να απευθύνεται απευθείας στον αρμόδιο Πάροχο Υπηρεσιών (ταξιδιωτικός πράκτορας, αεροπορική εταιρεία, ασφαλιστής) με τον οποίο έχετε αναλάβει τη σύμβαση για την αντίστοιχη ταξιδιωτική υπηρεσία. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ

2.   Καταγγελίες σχετικά με τις δικές μας υπηρεσίες

Οι καταγγελίες που αφορούν τις δικές μας υπηρεσίες αντιμετωπίζονται αποκλειστικά εγγράφως και πρέπει να υποβληθούν εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης του ταξιδιού σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρέθηκε ΕΔΩ.


I.      Δικαιώματα πελατών σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ

1.   Ακυρωμένες ή καθυστερημένες πτήσεις

Εάν ταξιδεύετε προς ή από την ΕΕ ή σε αερομεταφορέα της ΕΕ, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιστροφή εξόδων για τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε απευθείας από την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία σε περίπτωση ακύρωσης, καθυστέρησης ή απόρριψης της πτήσης σας επιβίβασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό ΕΚ 261/2004, κάντε κλικ εδώ.

2.   Αστική ευθύνη

Ο κανονισμός ΕΚ (889/2002) σχετικά με την ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος. Ο κανονισμός μπορεί να βρεθεί εδώ.


 J.      Ευθύνη

1.   Αποδέχεστε ότι ενεργούμε ως μεσάζοντες μεταξύ του Εσάς και του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών. Δεν θα είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι σε σχέση με τις Υπηρεσίες Ταξιδιών που έχετε κάνει κράτηση με έναν ή περισσότερους Παρόχους Υπηρεσιών και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες στις πληροφορίες που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα και οι οποίες έχουν παρασχεθεί από τον αντίστοιχο Πάροχο Υπηρεσιών.

2.   Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να παράσχει την Υπηρεσία Ταξιδιών για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και όταν ένας Πάροχος Υπηρεσιών δηλώνει πτώχευση, εμείς μπορούμε μόνο να ενεργούμε ως ενδιάμεσοι και να επιστρέφουμε τυχόν πληρωμές, τις οποίες έχουμε ήδη λάβει από τον αρμόδιο Πάροχο Υπηρεσιών. 

3.   Σε ό, τι αφορά τις δικές μας υπηρεσίες, ευθυνόμαστε για ζημιές που υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτές τις οδηγίες και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Θα είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τις άμεσες ζημίες που πραγματικά υπεστήκατε, πληρώσατε ή υποβληθήκατε, εξαιτίας ενός αποδεδειγμένου ελλείμματος των υποχρεώσεών μας, όσον αφορά τις δικές μας υπηρεσίες, και μέχρι το ύψος ενός συνολικού ποσού επί του κόστους της κράτησής σας (είτε για ένα μεμονωμένο γεγονός είτε για μια σειρά συμβάντων). 

4.   Ο περιορισμός της ευθύνης που ορίζεται στο τμήμα 3 ισχύει και για τις παραβιάσεις των υποχρεώσεων από πρόσωπα για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι,  σύμφωνα με τις εκ του νόμου διατάξεις.

 

K.      Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

1.   Εφαρμοστέο δίκαιο

Ο ελληνικός νόμος εφαρμόζεται αποκλειστικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και στη σύμβαση μεταξύ Εσάς και Εμάς. Ως καταναλωτής επωφελείστε από τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου της χώρας στην οποία κατοικείτε. Τίποτα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος τμήματος, δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας, ως καταναλωτή, να βασίζεστε σε τέτοιες υποχρεωτικές διατάξεις του τοπικού νόμου.

2.   Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την επίλυση των διαδικτυακών διαφορών (ODS) στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


 L.      Προστασία δεδομένων

1.   Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.